ფინანსური მაჩვენებელი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

01.10.2013 მდგომარეობით
31.12.2013 მდგომარეობით
30.09.2014 მდგომარეობით
31.03.2015 მდგომარეობით

01.04-07.2015 მდგომარეობით
30.06.2015 მდგომარეობით
პროაქტიული შემოსავლები და IREX
პროაქტიული შემოსავლები, SIDA და IREX
2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
01.04.2016 მდგომარეობით
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები – 2017 წლის I კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა- 2017 წლის I კვარტალი
IREX – სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა -2017 წლის I კვარტალი
IREX -განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები – 2017 წლის I კვარტალი
SIDA – განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2017 წლის I კვარტალი
SIDA – სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2017 წლის I კვარტალი

განხორციელებული შესყიდვები