ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობის გაცემა