შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვლის შეწყვეტის შესახებ