შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვილს შეწყვეტის შესახებ