კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის სერვისი მიწოდება

Home კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის სერვისი მიწოდება

ზოგადი ინფორმაცია

პროექტის დასახელებაკვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის  სერვისის მიწოდება

სტატუსი: მიმდინარე

ხანგრძლივობა:  2017-2020

დონორი/დამფინანსებელი: ევროკავშირი (EU)

ბიუჯეტი: 320,800  ევრო

პარტნიორი/პროექტის მონაწილე მხარეები: სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

პროექტის მიზანი

ცენტრალიზებული, ვებ-გვერდზე დაფუძნებული და მარტივად გამოსაყენებელი მომსახურების გაწევა ელექტრონულ დოკუმენტებზე განხორციელებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერების/შტამპის უტყუარობის დასადგენად.

პროექტის ძირითადი კომპონენტები

  • კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის ცენტრალიზებული უტყუარობის დადგენის ტექნიკური და საკანონმდებლო სტანდარტების შესწავლა ევროკავშირის 910/2014/EC რეგულაციასთან მიმართებაში (eIDAS  რეგულაცია)
  • სისტემის მიმართ ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლა და საბოლოო ტექნიკური სტანდარტის დადგენა, განსაკუთრებით ღია ფორმატებთან მიმართებაში, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ციფრულად ხელმოწერილი/შტამპით დამოწმებული დოკუმენტების ურთიერთთავსებადობა და ხანგრძლივი შენახვა
  • სისტემის შესყიდვა და სამუშაო რეჟიმში გაშვება
  • სისტემის ინტეგრაცია სსგს-ს ვებგვერდით ხელმისაწვდომ ონლაინ სერვისებთან.
  • სისტემის ინტეგრაციის მხარდაჭერა მოქალაქეთა პორტალზე (my.gov.ge), ისევე როგორც მოთხოვნის შესაბამისად სხვადასხვა ონლიან სერვისებთან (მაგ. ფინანსები, დაზღვევა, განათლება ა.შ) შესაბამისი დოკუმენტაციის, პროგრამული კოდების და ა.შ. მიწოდებით.
  • სისტემის შესახებ ცნობიერების გაზრდა დაინტერესებულ კერძო და საჯარო იურიდიულ პირებს შორის

მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის შედეგად შეიქმნება ვებ-გვერდზე დაფუძნებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის უტყუარობის დადგენის სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს საქართველოს მოქალაქეების მიერ ციფრულად ხელმოწერილი და/ან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირების მიერ ციფრული შტამპით დამოწმებული დოკუმენტების  უყტუარობა; გარდა ამისა, სისტემა ხელს შეუწყობს მონაცემთა გაუმჯობესებასა და დოკუმენტთა უსაფრთხოების გაზრდას, ისევე როგორც ურთიერთ-თავსებადობას.