ზოგადი ინფორმაცია

პროექტის დასახელებაკვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის  სერვისის მიწოდება

სტატუსი: მიმდინარე

ხანგრძლივობა:  2017-2020

დონორი/დამფინანსებელი: ევროკავშირი (EU)

ბიუჯეტი: 320,800  ევრო

პარტნიორი/პროექტის მონაწილე მხარეები: სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

პროექტის მიზანი

ცენტრალიზებული, ვებ-გვერდზე დაფუძნებული და მარტივად გამოსაყენებელი მომსახურების გაწევა ელექტრონულ დოკუმენტებზე განხორციელებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერების/შტამპის უტყუარობის დასადგენად.

პროექტის ძირითადი კომპონენტები

  • კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის ცენტრალიზებული უტყუარობის დადგენის ტექნიკური და საკანონმდებლო სტანდარტების შესწავლა ევროკავშირის 910/2014/EC რეგულაციასთან მიმართებაში (eIDAS  რეგულაცია)
  • სისტემის მიმართ ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლა და საბოლოო ტექნიკური სტანდარტის დადგენა, განსაკუთრებით ღია ფორმატებთან მიმართებაში, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ციფრულად ხელმოწერილი/შტამპით დამოწმებული დოკუმენტების ურთიერთთავსებადობა და ხანგრძლივი შენახვა
  • სისტემის შესყიდვა და სამუშაო რეჟიმში გაშვება
  • სისტემის ინტეგრაცია სსგს-ს ვებგვერდით ხელმისაწვდომ ონლაინ სერვისებთან.
  • სისტემის ინტეგრაციის მხარდაჭერა მოქალაქეთა პორტალზე (my.gov.ge), ისევე როგორც მოთხოვნის შესაბამისად სხვადასხვა ონლიან სერვისებთან (მაგ. ფინანსები, დაზღვევა, განათლება ა.შ) შესაბამისი დოკუმენტაციის, პროგრამული კოდების და ა.შ. მიწოდებით.
  • სისტემის შესახებ ცნობიერების გაზრდა დაინტერესებულ კერძო და საჯარო იურიდიულ პირებს შორის

მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის შედეგად შეიქმნება ვებ-გვერდზე დაფუძნებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის უტყუარობის დადგენის სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს საქართველოს მოქალაქეების მიერ ციფრულად ხელმოწერილი და/ან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირების მიერ ციფრული შტამპით დამოწმებული დოკუმენტების  უყტუარობა; გარდა ამისა, სისტემა ხელს შეუწყობს მონაცემთა გაუმჯობესებასა და დოკუმენტთა უსაფრთხოების გაზრდას, ისევე როგორც ურთიერთ-თავსებადობას.