სამოქალაქო რეესტრი

23

სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტი აერთიანებს სამოქალაქო აქტებისა და მოსახლეობის რეგისტრაციის, მოქალაქეობისა და მიგრაციის, აპოსტილისა და ლეგალიზაციის, დისტანციური მომსახურების სამსახურებს, მოქალაქეობის საკითხთა კომისიას, სააგენტოს ფილიალებსა და ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაციის ცენტრებს.

სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს შემდეგ სერვისებს: