ორგანიზაციული სტრუქტურა

სერვისების განვითარების სააგენტოში დანერგილია მართვის ფორმა, რომელიც შეესაბამება სააგენტოს მიზნებსა და მასზე დაკისრებულ ფუნქციებს. სააგენტოს ჰყავს თავმჯდომარე და მის საკონსულტაციო ორგანოს წარმოადგენს მმართველი საბჭო. საბჭოში შედის სააგენტოს შვიდი დეპარტამენტის დირექტორი და იკრიბება პერიოდულობით სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხების განსახილველად.

სტრუქტურა