ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ