უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მინიჭება