თანხმობა – პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვა