საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოთხოვა შესაძლებელია პორტალიდან:

www.my.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი

თამარ კეთილაძე – 2 401 010

გასაჩივრება

თქვენ გაქვთ ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედების ან მის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების უფლება.ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების წესები მოწესრიგებულია საქართველოს ზოგადი ადმინისრაციული კოდექსის (სზაკ) მე-13 თავით.ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის ვადაა ერთი თვე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნების ან ოფიციალურად გაცნობის დღიდან ან იმ დღიდან, როდესაც შესაბამისი დაინტერესბული მხარისათვის ცნობილი გახდა ქმედების (მოქმედების განხორციელება ან განხორციელებისაგან თავის შეკავება) თაობაზე.
ადმინისტრაციული საჩივარი წარედგინება აქტის გამომცემ/ქმედების განმახორციელებელი ორგანოს ან თანამდებობის პირის ზემდგომ თანამდებობის პირს ან ადმინისტრაციულ ორგანოს. მაგ.: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს მიერ გამოცემული აქტი/განხორციელებული ქმედება უნდა გასაჩივრდეს მის ზემდგომ ორგანოში – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში.
ადმინისტრაციული საჩივარი შედგენილი უნდა იყოს წერილობით და შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
ა) ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელშიც შეიტანება ადმინისტრაციული საჩივარი
ბ) ადმინისტრაციული საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობა და მისამართი
გ) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან ქმედება საჩივრდება
დ) გასაჩივრებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დასახელება (რეკვიზიტები)
ე) მოთხოვნა (მაგ. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ძალადაკარგულად გამოცხადება, ქმედების განხორციელების მოთხოვნა, ქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავების მოთხოვნა)
ვ) გარემოებანი, რომელთაც ეფუძნება მოთხოვნა
ზ) თანდართული დოკუმენტების ნუსხა

სტატისტიკა

 

statistika2019 wlis statistikastatistika2

12

sratistikasajaro statistika

 

statistika2014 stats(1)

stats 2013

საკადრო უზრუნველყოფა

ვაკანსიები

სტატისტიკა2
1 სურათი

1

2

 

სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა
1
2

 

2016

 

2017

 

I - iI kvartali 2

II 1

II kvartali 2

1

2

1

2
i kvartali
sxva pozicia

1

2

 

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი

ფინანსური მაჩვენებელი