პროექტების მართვის მეთოდოლოგიის დანერგვა სააგენტოს დონეზე

სააგენტოს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით იქმნება პროექტების მართვის მეთოდოლოგიის და პროექტების პორთფელის მონიტორინგის სისტემა, რაც საშუალებას მისცემს ორგანიზაციას ცენტრალიზებულად მოახდინოს სააგენტოს განვითარების შესაბამისი პროექტების რეგისტრაცია, მათი მართვა, და მიმდინარეობის გამჭირვალე ანგარიშგება. პროექტი ხორციელდება დეპარტამენტის ინციატივით, ჩართული არიან სააგენტოს  სტრუქტურული ერთეულები. პროექტს წარმართავს მოწვეული ექსპერტი.

პროექტის მიზანი:

 • სგს-ში პროექტის მართვის ციკლის სტანდარტების შემუშავება;
 • სგს-ს პროექტების პორტფელის მართვის მეთოდოლოგიის შემუშავება;
 • სგს-ს პროექტების პორტფელის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავება;

განსახორციელებელი აქტივობები –  12.2015

პროექტების მართვის მეთოდოლოგიების და სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა.

 • სგს-ში პროექტის მართვის ციკლის სტანდარტების შემუშავება;
 • სგს-ს პროექტების პორტფელის მართვის მეთოდოლოგიის შემუშავება;
 • სგს-ს პროექტების პორტფელის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავება;

ერთი კონკრეტული პროექტის მართვის ციკლის ჩამოყალიბება შესაბამისი შაბლონებით და ტემპლეიტებით. ასევე, მათი სააგენტოს საჭიროებებისთვის ადაპტაცია (ქართულ ენაზე):

 • პროექტის წესდება (Project Charter);
 • პროექტის და პროდუქტის შინაარსი (Scope);
 • WBS (Work Breakdown Structure) & WBS Dictionary – MindManager-ის დახმარებით;
 • პროექტის საქსელო დიაგრამა (Network Diagram) – MS Project-ის დახმარებით;
 • პროექტის გეგმა-გრაფიკი (Schedule) – MS Project-ის დახმარებით;
 • პროექტის ბიუჯეტი (Budget) – MS Excel.
 • პროექტის რისკების მართვის გეგმა (RMP).

განხორციელების თარიღები

 • პროექტის დაწყება: 02.02.2015
 • დოკუმენტაციის მომზადება: 12.2015;
 • პროცესის გაშვება ტესტურ რეჟიმში, ხარვეზების დადგენა და შესწორება: 30.10.2015;
 • პროცესის დამტკიცება და სამუშაო რეჟიმში გაშვება:  12.2015.