გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის ახალი პირადობის მოწმობის უფასოდ გაცემის მიზნით მიმდინარე აქციით 100 000-მა მოქალაქემ ისარგებლა

IMG_6875სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარემ, ზურაბ სანიკიძემ ახალი პირადობის მოწმობის უფასოდ გაცემის აქციით მოსარგებლე მეასიათასე მოქალაქეს – ლევან წიკლაურს ახალი პირადობის მოწმობა პირადად გადასცა. მომხმარებელი საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტით და აიდი ბარათის წამკითხველითაც დასაჩუქრდა.
აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო სიის კიდევ უფრო დახვეწის მიზნით, გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის პირადობის ელექტრონული მოწმობის უფასოდ გაცემის აქცია 2019 წლიდან მიმდინარეობს და 2020 წლის 1 ნოემბრამდე გრძელდება. აქციის მიზანი საარჩევნო სიების სრულყოფა, სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა და მოქალაქეების თანამედროვე, სანდო ელექტრონული დოკუმენტით უზრუნველყოფაა.
მოქალაქეებს აქციით სარგებლობა მხოლოდ ერთხელ შეუძლიათ. ისინი თავისუფლდებიან როგორც პირადობის მოწმობის, ისე ფოტოსურათის გადაღების საფასურისგან. სურვილის შემთხვევაში, აქციით ისარგებლებენ საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები და საქართველოს ის მოქალაქეები, რომელთაც 2021 წლის 1 იანვრამდე უსრულდებათ 18 წელი.
2020 წლის 1 ნოემბრამდე პირადობის მოწმობის უსასყიდლოდ მიღება შეუძლიათ პირებს, თუ:
· მათ სახელზე 2019 წლის 1 ივლისამდე საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი არცერთი დოკუმენტი არ ყოფილა გაცემული;
· მათზე გაცემული პირადობის დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტი 2019 წლის 1 ივლისამდეა გაუქმებული ან უქმდება 2020 წლის 1 ნოემბრამდე;
· პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ფოტოსურათები გამოუსადეგარია (უხარისხოა) ან საერთოდ არ ინახება სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში;
· რეგისტრაციიდან არიან მოხსნილი, გაუქმებული აქვთ პირადობის მოწმობა და აქციის ფარგლებში დარეგისტრირდებიან კორექტულ მისამართზე;
· მისამართის გარეშე არიან რეგისტრირებული, აქვთ გაუქმებული პირადობის მოწმობა და დარეგისტრირდებიან კონკრეტულ მისამართზე;
· რეგისტრირებული არიან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არ ფლობენ იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსს, ამასთან, გაუქმებული აქვთ პირადობის მოწმობა და დარეგისტრირდებიან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებულ კონკრეტულ მისამართზე.
უკანასკნელი 7 წლის განმავლობაში პირადობის ელექტრონული მოწმობა 3 მილიონზე მეტ მოქალაქეზე გაიცა. მათგან, იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, 1 700 000-ზე მეტი პირადობის ელექტრონული მოწმობა გაცემულია უფასოდ ან შეღავათიან ფასად. მიმდინარე აქციით სარგებლობის მსურველმა მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებს, იუსტიციის სახლებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 32 2 40 10 10.