ინოვაციური სერვისების ლაბორატორიის საერთაშორისო აღიარება

1სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინოვაციური სერვისების ლაბორატორია საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ იქნა, როგორც საჯარო სფეროში არსებული ინოვაციური მოდელი. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ (OECD) სერვისლაბი, მისი მოდელის, მიზნებისა და აქტივობების გათვალისწინებით, შეარჩია, როგორც საჯარო სექტორის ერთ-ერთი ინოვაცია და განათავსა მსოფლიოს ინოვაციური პროექტების მონაცემთა ბაზაში.
აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომლის წარმატებული მაგალითი საჯარო სექტორის ინოვაციების ობსერვატორიის (OPSI დაარსებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ფარგლებში) მიერ იქნა აღიარებული.
ინოვაციური სერვისების ლაბორატორია, სააგენტოს ფარგლებში, 2014 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით ჩამოყალიბდა. ლაბორატორიის წარმომადგენლებს 2016 წელს შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული „საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა, ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით” პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სასწავლო ტურის შედეგად შესაძლებლობა მიეცათ, გაეცნოთ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წარმომადგენლები და მათთვის წარედგინათ სერვისლაბის საქმიანობა.
ინოვაციური სერვისების ლაბორატორია, სხვადასხვა ინოვაციური პროექტის განხორციელებისა და საჯარო სექტორში ინოვაციური აზროვნების ჩამოყალიბების მიზნით, თანამშრომლობს სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან. სერვისლაბი მიზნად ისახავს მომხმარებელთა მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული სერვისების შექმნას.