სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ცესკოსთვის გადაცემულ პოტენციურ ამომრჩეველთა მონაცემებისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაცია

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ცესკოსთვის გადაცემულ პოტენციურ ამომრჩეველთა მონაცემებისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას აქვეყნებს, კერძოდ:

• ცესკოსთვის გადაცემული მონაცემთა ბაზაში პოტენციურ ამომრჩეველთა რაოდენობა;

• პირველ და მეორე ტურებს შორის ცესკოსთვის გადაცემულ მონაცემთა შორის სხვაობა;

• პირადობის ელექტრონული მოწმობების ბეჭდვის ცენტრების ადგილმდებარეობა;

• არაელექტრონული ე.წ. „ქაღალდის პირადობის“ მოწმობის სტატისტიკა.

• იხილეთ ბმული: პრეზენტაცია