ელექტრონული რეესტრი

განცხადებების ელექტრონული რეესტრი
დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი

ინოვაციები

სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოში გაეროს
განვითარების…

mtavar gverdze Geo

ონლაინ კონსულტაცია

სერვისები  /  პროდუქტები

20
610331
2015 წელს გაცემული პირადობის მოწმობა
64136
2015 წელს დარეგისტრირებული დაბადება
172829
2015 წელს გაცემული პასპორტი
29470
2015 წელს დარეგისტრირებული ქორწინება
14_Wedding

ონლაინ კონსულტაცია